Laatste update : /fotoserie -2021 /fotoseries-2019 / 2018-fotoseries /          

Wilhelmus

           Het Wilhelmus      


Daar menig Nederlander wel de melodie van ons volkslied kent,
maar niet de tekst, leek het mij een goed idee om
de tekst maar eens een plaatsje op m'n homepage te geven!

(Het eerste en het zesde couplet worden meestal gezongen)

 

1
    Wilhelmus van Nassouwe,
    Ben ik van Duitschen bloed,
    Den vaderland getrouwe ,
    Blijf ik tot in den doet,
    Een prince van Oranje,
    Ben ik vrij onverveerd,
    Den Koning van Hispanje ,
    Heb ik altijd geeerd.

2
    In Godes vrees te leven
    Heb ik altijd betracht,
    Daarom ben ik verdreven,
    Om land, om luid' gebracht;
    Maar God zal mij regeren
    Als een goed instrument,
    Dat ik zal wederkeren
    In mijnen regiment.

3
    Luidt u, mijn onderzaten,
    Die oprecht zijn van aard,
    God zal u niet verlaten,
    Al zijt gij nu bezwaard;
    Die vroom begeert te leven,
    Bidt God nacht ende dag,
    Dat hij mij kracht wil geven,
    Dat ik u helpen mag.

4
    Lijf en goed al te samen
    Heb ik u niet verschoond,
    Mijn broeders hoog van namen
    Hebben 't u ook vertoond;
    Graaf Adolf is gebleven
    In Friesland in den slag,
    Zijn ziel in 't eeuwig leven
    Verwacht den jongsten dag.

5
    Edel en hoog geboren,
    Van keizerlijken stam,
    Een vorst des rijks verkoren,
    Als een vroom Christenman,
    Voor Godes woord geprezen
    Heb ik vrij onversaagd,
    Als een held zonder vrezen,
    Mijn edel bloed gewaagd.

6
    Mijn schild en mijn betrouwen
    Zijt Gij , o God ,mijn heer!
    Op U zo wil ik bouwen,
    Verlaat mij nimmermeer!
    Dat ik toch vroom mag blijven,
    Uw dienaar t'allen stond,
    De tyrannie verdrijven,
    Die mij mijn hart doorwondt.

7
    Van al die mij bezwaren,
    En mijn vervolgers zijn,
    Mijn God wilt doch bewaren
    Den trouwen dienaar dijn;
    Dat zal mij niet verrassen
    In haren bozen moed,
    Haar handen niet en wassen
    In mijn onschuldig bloed.

8
    Als David moeste vluchten
    Voor Saul den tiran
    Zo heb ik moeten zuchten
    Met menig edelman
    Maar God heeft hem verheven
    Verlost uit alder nood
    Een koninkrijk gegeven
    In Israel zeer groot

9
    Na 't zuur zal ik ontvangen
    Van God mijn Heer dat zoet
    Daar na zo doet verlangen
    Mijn vorstelijk gemoed:
    Dat is dat ik mag sterven
    Met eren in dat veld
    Een eeuwig rijk verwerven
    Als een getrouwe held

10
    Niet doet mij meer erbarmen
    In mijnen wederspoed
    Dan dat men ziet verarmen
    Des Konings landen goed
    Dat u de Spanjaards krenken
    O edel Neerland zoet
    Als ik daar aan gedenke
    Mijn edel hert dat bloedt

11
    Als een Prins opgezeten
    Met mijner heires kracht
    Van den tiran vermeten
    Heb ik den slag verwacht
    Die bij Maastricht begraven
    Bevreesde mijn geweld
    Mijn ruiters zag men draven
    Zeer moedig door dat veld

12
    Zo het den wille des Heren
    Op die tijd had geweest
    Had ik geern willen keren
    Van u dit zwaar tempeest
    Maar de Heer van hier boven
    Die alle ding regeert
    Die men altijd moet loven
    En heeft het niet begeerd

13
    Zeer prinselijk was gedreven
    Mijn prinselijk gemoed
    Standvastig is gebleven
    Mijn hert in tegenspoed
    Den Heer heb ik gebeden
    Van mijnes herten grond
    Dat hij mijn zaak wil reden
    Mijn onschuld doen bekend

14
    Oorlof mijn arme schapen
    Die zijt in groten nood
    Uw herder zal niet slapen
    Al zijt gij nu verstrooid!
    Tot God wilt u begeven
    Zijn heilzaam woord neemt aan
    Als vrome Christen leven
    't Zal hier naast zijn gedaan

15
    Voor God wil ik belijden
    En zijner groter macht
    Dat ik tot genen tijden
    Den Koning heb veracht
    Dat dat ik God den Here
    Der hoogster Majesteit
    Heb moeten obedieren
    In der gerechtigheid

 


2011. Mattie's website
Joomla template by TG